Thursday, 5 August 2010

SVR Spies & Tradecraft. Eye Spy Magazine

Eye Spy Magazine issue 69.US Spy Case: Double Agent ?

SVR: Spies & Tradecraft.

Anna Chapman.

Eye Spy Magazine.